Notiziis e avîs

PELEGRINAÇ A MARIA LUGGAU CUN GLESIE FURLANE

05 di Otubar 2019

Sabide ai 5 di Otubar Glesie Furlane e organize un Pelegrinaç tal santuari di Maria Luggau.

Aes 6.00 la coriere de SAF e partìs di Udin, dal parc dal stadi e aes 6.45 di Vençon dal parc des Scuelis.

Il viaç al durarà 3 oris e mieze/4. Si fasarà une soste, passade Sapade, a Sant Stiefin.

Si previôt di rivâ a Maria Luggau tor 10,30/11. Messe o Cjant di Seste in glesie e gustâ te mense dal santuari.

Tornant, tor 3/3.30, visite a S. Candido/Innichen.

Si conte di rientrâ par ore di cene, tor 8.

A coriere complete si varès di vignî a spindi tor dai 50 euros, dut comprendût.

Par prenotâsi visâ o telefonâ a