BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

Direzion

1 1 Pauli, apuestul di Crist Gjesù par volê di Diu, e il fradi Timoteu 2 ai sants di Colossis, fradis fedêi in Crist. Gracie e pâs a vualtris de bande di Diu nestri Pari.

Ringraciament a Diu

3 Nô o ringraciìn di un continui Diu, Pari dal Signôr nestri Gjesù Crist, preant par vualtris 4 parcè che o sin stâts informâts de vuestre fede in Crist Gjesù e dal amôr ch’o praticais cun ducj i sants 5 par vie de sperance che us è riservade in cîl. Cheste sperance us è stade predicjade midiant de peraule di veretât, il vanzeli, 6 rivât a vualtris, e come in dut il mont al sta butant e al cjape pît, cussì ancje fra di vualtris d’in chê dì che o vês sintude e cognossude te veretât la gracie di Diu. 7 Chest lu vês sintût di Epafre, nestri benedet compagn di servizi e servidôr fedêl di Crist impen di nô; 8 lui nus à informâts dal vuestri amôr tal Spirt.

Preiere

9 Par chel ancje nô, de dì ch’o sin stâts informâts, no molìn di preâ par vualtris e di domandâ che us sedi dât di cognossi adimplen la sô volontât cun ogni sapience e inteligjence spirtuâl, 10 par compuartâsi in maniere degne dal Signôr e plasêi in dut, madressint in ogni sorte di opare buine e cressint te plene cognossince di Diu, 11 rinfuartîts cun virtût seont la potence de sô glorie, par rivâ a sopuartâ dut cun pazience e gjenerositât, 12 ringraciant cun gjonde il Pari che nus à metûts in grât di partecipâ al distin dai sants inte lûs.

13 Lui nus à gjavâts fûr

de paronance dal scûr

e nus à trasferîts

tal ream dal so cjâr Fi,

14 che in lui o vin la redenzie,

il perdon dai pecjâts.

Persone e opare di Crist

15 Lui al è il litrat dal Diu invisibil,

il Fi primarûl di dute la creazion,

16 parcè che in lui

a son stadis creadis dutis lis robis

tai cîi e su la tiere,

chês visibilis e chês invisibilis:

Tronos, Dominazions,

Principâts e Potencis.

Dutis lis robis a son stadis creadis

midiant di lui e par lui;

17 e lui al esist prin di ducj lôr

e ducj a stan sù in lui.

18 Lui al è ancje il cjâf dal cuarp, ven a stâi de Glesie;

lui al è il principi, il fi primarûl

dai resussitâts,

in mût di jessi il prin in dut,

19 parcè che in lui e à vût gust

di stâ dute la plenece

20 e di riconciliâsi, midiant di lui, dutis lis robis

de tiere e dal cîl, fasint la pâs

midiant dal sanc de sô crôs.

21 E vualtris, che une volte cu lis oparis tristis o jeris forescj e nemîs pal vuestri mût di pensâ, 22 cumò midiant de sô muart o sês stâts riconciliâts tal so cuarp mortâl par podê presentâsi sants, cence maglis e cence pecjis denant di lui. 23 A pat ch’o tignîs dûr restant salts su la fonde de fede e che no molais te sperance dal vanzeli ch’o vês scoltât, ch’al è predicjât a ogni creature sot dal cîl e che jo, Pauli, o soi deventât servidôr.

Ministeri di Pauli

24 Par chel cumò o soi content tai patiments ch’o sopuarti par vualtris e o doi la jemple intal gno cuarp a ce ch’al mancje a lis tribulazions di Crist pal so cuarp, ch’e je la Glesie. 25 Di cheste Glesie jo o soi deventât servidôr conforme al compit che Diu mi à dât sul vuestri cont, par meti in vore la peraule di Diu, 26 il misteri che, platât ai secui de eternitât in ca e a lis gjenerazions di une volte, cumò al è stât palesât ai siei sants. 27 A lôr Diu al à volût fâ cognossi la ricjece sflandorose di chest misteri framieç dai paians: Crist in vualtris, la sperance de glorie. 28 Nô lu predicjìn lui racomandant a ogni om e inscuelant ogni om cun dute la sapience, par fâ deventâ ogni om perfet in Crist. 29 Al è par chest che o scombat, lotant cun chê fuarce che lui al svilupe cun grande potence dentri di me.

Notis:

  • 1,4 - Ur ricuarde la fede, la sperance e l’amôr.
  • 1,9 - La sapience e la inteligjence spirtuâl a son dons dal Spirt di Diu.
  • 1,16 - S’al cree dut, nol è stât creât ma al è nassût di simpri dal Pari. Par chel al è il so litrat. Ancje i agnui ju à creâts lui; cussì a vevin pôc ce dî chei ch’a levin ator predicjant di agnui.
  • 1,19 - Crist al è il prin in dut, te creazion e te redenzie.
  • 1,24 - Ce ch’al patìs al è in font il patî di Crist, stant la comunion di Crist e di chei ch’a crodin sul stamp de union ch’e je jenfri il cjâf e lis parts dal cuarp. Al patìs no par vie che il patî dal cjâf nol è avonde, ma par che il cjâf e il cuarp a sedin te stesse linie.
  • 1,27 - Crist al è la sperance de glorie no dome pai gjudeus ma ancje pai paians.
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi