BIBIE IN LINIE

Cjapitul 2

IL POPUL DI DIU IN PERICUL

Spedizion cuintri dal Ocident

2 1 Tal disevotesim an, ai vincjedoi dal prin mês, par dut il palaç si sintì un grant sunsûr: Nabucodonosor, re dai assirians, al veve decidût di svindicâsi di ogni regjon, come ch’al veve dit lui. 2 Clamâts a cunvigne ducj i siei graduâts e i sorestants, al tignì consei cun lôr in segret, e al decidè cu la sô autoritât di fruçâ di fonde fûr ogni contrade. 3 Alore a stabilirin di copâ ducj chei che no vevin stât al ordin dal re. 4 Finît il consei, Nabucodonosor, re dai assirians, al mandà a clamâ Oloferne, sorestant in teste dai siei soldâts, il secont dopo di lui. I disè: 5 “Cussì al dîs il grant re, paron di dute la tiere: Ve, tu saltarâs fûr come gno luctignint e tu cjolarâs daûrti int di mistîr par cont di vuere, cent e vincj mil soldâts a pît e une buine sdrume di cjavai cun dodis mil cjavalîrs 6 e marce cuintri dute la part a soreli a mont, za che chê int mi à disubidît cuant che le ài clamade. 7 Ordeniur di preparâ tiere e aghe parcè che, cu la rabie ch’o ài, o marçarai cuintri di lôr. Cui pîts dai miei soldâts o taponarai dute la face de tiere e ju lassarai ch’a rafin dut. 8 I lôr ferîts a jemplaran lis lôr valadis e ducj i riui e i flums, incolms dai lôr cadavars, a stranfaran. 9 Ju menarai presonîrs fin tai confins dal mont. 10 Va svelt! Tache a cjapâmi cheste regjon. Se si metaran tes tôs mans, tu mai passarâs a mi pe dì dal lôr cjastic. 11 Rivuart a di chei ch’a resistaran, il to voli nol à di sparagnânt nancje un di numar. Distiniju a la muart e a lis robariis in dute la regjon che ti ài metût tes tôs mans. 12 Parcè che jo o soi vîf, e vive e je la fuarce dal gno podê di re! O ài fevelât! E dut chest lu fasarai cun cheste man! 13 Tu no sta sgarâ su nissun ordin dal to paron ma agjìs daûr che ti ài ordenât cence pierdi un moment di timp!”. 14 Jessût dal palaç dal so re, Oloferne al clamà a cunvigne ducj i princips, i gjenerâi, i graduâts dal esercit di Assur, 15 po al contà ducj i soldâts di valôr, come che i veve ordenât il so paron: un cent e vincj mil, plui dodis mil arcîrs montâts. 16 Ju disponè in ordin di combatiment. 17 Daspò al cjolè camêi, mus, mui di no rivâ nancje a contâju, par puartâ i bagais; pioris, bûs, un disordin di cjavris pe mangjative. 18 Ognidun al cjapà une buine scorte di robe di mangjâ e un bon riforniment di aur e di arint tirâts fûr dal tesaur dal re. 19 Alore, cun dut il so esercit, al partì in spedizion denant dal re Nabucodonosor par podê sumiergi cui siei cjars, cjavalîrs e soldâts sielts dute la regjon a soreli a mont. 20 Daûr di lui e marçave une prucission di oms di ogni raze, e and jere tancj ch’a semeavin zupets, tant che il savalon de tiere. No si rivarès cun nissun numar a dâ une idee di trops ch’and jere.

Capitolazion dai popui

21 Sicheduncje a lassarin Ninive e a marçarin par trê dîs in direzion de plane di Bectilet. Di Bectilet a lerin a campâsi ad ôr des monts ch’a son a çampe de Alte-Cilicie. 22 Di li, cun dut il so esercit, soldâts a pît, cjavalîrs e cjars, Oloferne al lè indentri de bande des monts. 23 Al fiscà Fud e Lud, al rapinà ducj i fîs di Rassis e chei di Ismael incjantonâts ad ôr dal desert a misdì di Cheleon, 24 al passà l’Eufrât, al traviersà la Mesopotamie, al sdrumà di fonde fûr dutis lis citâts rinfuarçadis ch’a tegnin di voli il riul di Abrone e al rivà fint al mâr. 25 Po al cjapà biei tocs de Cilicie, fruçant chei che i tignivin dûr, al rivà fin tai confins di Jafet de bande disot, in face de Arabie, 26 al cerclà ducj i madianits, al brusà i lôr campaments e al rafà lis lôr stalis; 27 daspò al lè jù te plane di Damasc juste cuant che a taiavin forment, al dè fûc a ducj i lôr cjamps, al fasè sparî besteam minût e grant, al strafuì dut ce ch’al cjatà tes vilis, al balinà lis campagnis e al passà a fîl di spade ducj i lôr zovins. 28 Ducj chei de cueste a jerin spasemâts e a sbalsavin di terôr: chei di Sidon e di Tîr, chei di Sur, di Okine e di Jemnaan. La int di Asdod e di Ascalon ur deve di volte il sanc.

Notis:

  • 2,1 - Tal disevotesim an, al ven a stâi dal 587, an de concuiste di Gjerusalem. La storie e je contade sul stamp des grandis campagnis militârs dai rês de Assirie e di Babilonie cuintri dai lôr vassâi a soreli a mont.
  • 2,4 - Oloferne e Bagoe (12,11) a àn nons persians. Ju vevin ancje doi uficiâi di Artaserse III Oco (358-338).
  • 2,5 - “Paron di dute la tiere”: al jere il titul uficiâl dai rês persians.
  • 2,7 - La tiere e l’aghe, seont une formule persiane, a rapresentavin dut ce ch’al pratindeve il vincidôr par passâ e par fermâsi tune regjon.
  • 2,21 - L’itinerari nol è dai plui precîs. O che l’autôr nol cognosseve ben la gjeografie di cheste regjon o che no i interessave di jessi precîs.
  • 2,27 - I ebreus a taiavin il vuardi in avrîl (2 Sam 21,9) e il forment a la fin di mai (Gjen 30,14).
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi