BIBIE IN LINIE

Abacuc

Introduzion

Il libri di Abacuc

L’autôr di chest libri, contemporani di Gjeremie, nol va identificât cul profete Abacuc nomenât in Dn 14,33-39. Cun dute probabilitât al jere un “fi di profetis”, vadì saltât fûr di chei scjaps di profetis ricuardâts tai libris storics.

Abacuc al à vivût tal ream meridionâl di Gjude e al à profetade la invasion dai caldeus, ven a stâi i babilonês, che tal gîr di dîs agns a puartaran Gjerusalem al fruç plui complet (587 p.d.C.).

Cussì si colmarà il judizi di Diu su lis colpis di Gjude, che però Diu nol bandonarà dal dut. Se Gjude al tornarà a vê fede intal Signôr, al podarà sperâ ancjemò in ben.

Tipiche di chest libri e je la forme dialogjiche (1,2-11; 1,12-2,5) e la finâl sot forme di salm (c. 3).

Inte dutrine dai profetis, Abacuc al puarte une note gnove: al à il fiât di domandâi cont a Diu dal so mût di governâ il mont. Gjude al à pecjât, nuie ce dî. Ma parcè Diu, ch’al è sant, par cjastiâ un trist sielgial un ancjemò plui trist, come tal câs dai caldeus? Chest no isal tignî man a un trist? Al è il probleme ingredeât dal mâl: in concret, de furtune dai triscj.

Il profete al tente une rispueste. Par stradis che a nô nus semein stuartis, Diu al prepare la vitorie finâl dal just che, partant, “al vivarà pe sô fedeltât” (2,4). Une afermazion che Pauli le ripuartarà cuant che al frontarà di pet la cuistion de fede ch’e salve (Rm 1,17; cfr. At 13,40-41).