BIBIE IN LINIE

Vanseli di Zuan

Introduzion

Il Vanzeli seont Zuan

Il libri ch’al siere la schirie dai prins cuatri scrits dal cjanul cristian al è il vanzeli ch’al va sot il non di Zuan. A preference dai prins trê, che si semein tant che ju clamin “sinotics”, chest culì al à un telâr dut so tal presentânus la storie di Gjesù.

Di fat, dopo dal preambul, une sorte di cjante a la “Peraule di Diu” ch’al è Gjesù Crist, al conte de testemoneance di Zuan il Batiste e de clamade dai prins dissepui. La storie po e je tiessude ator di siet fats, che lui ju clame “spiei” o “segnâi” o “voris” di Crist: il meracul di Cane, cuant che al vuaris il fi dal graduât, il paralizât te vascje di Betzaetà, la moltiplicazion dai pans, Gjesù ch’al cjamine parsore da l’aghe, chel ch’al jere nassût vuarp e al à viodût e la resurezion di Lazar. Chescj fats a sucedin cuatri in Galilee e trê in Gjerusalem, là che Gjesù al va cuant che a scjadin lis fiestis-pelegrinaç ebraichis.

I discors di Gjesù a girin torator di chescj fats straordenaris. Al cîr di fâur capî ai gjudeus e ai dissepui cui ch’al è e ce mission ch’al à. Ancje l’incuintri cun Nicodem e cu la femine samaritane a àn chest intent.

Tal cûr dal vanzeli e je metude une lungje cuistion di Gjesù cui gjudeus a Gjerusalem intant de fieste des tendis. E chi si pò za olmâ il procès ch’al puartarà Gjesù a murî in crôs. Midiant di chescj spiei, resonaments e cuistions, Gjesù si presente tant che Crist e fi di Diu.

Ancje chê altre part dal vanzeli, ch’e conte la storie de passion, de muart e de resurezion di Gjesù, e à chest intent di palesânus la “glorie” di Gjesù, il Crist e fi di Diu. Midiant di un gjest simbolic, lavâ i pîts, e di un lunc discors sul stamp dal testament spirtuâl, Gjesù al prepare i dissepui a capî l’ultin grant spieli: la muart in crôs e la resurezion. Paraltri al è l’autôr stes ch’al palese a clâr, tal sierâ il so vanzeli, ce ch’al à smicjât cu la sô vore: “Gjesù, in presince dai siei dissepui, al fasè tancj altris spiei, che no son ripuartâts in chest libri. Chei chi a son ripuartâts par ch’o crodês che Gjesù al è il Crist, il fi di Diu, e, crodint, o vedis la vite tal so non” (20,30-31).

Dal vanzeli si capìs ch’al è stât componût par cristians ch’a vivin lontans de Tiere sante, zaromai distacâts dal gjudaisim uficiâl, perseguitâts par vie de lôr fede in Crist Gjesù. Chestis lis dificoltâts esternis. Ma ancje dentri de comunitât cristiane and è cualchi insigurece te fede e cualchi contrast jenfri un grop e chel altri. Il vanzeli si propon di confermâ te fede e di rinfuarçâ l’unitât dai cristians.

La tradizion e à simpri batût che il cuart vanzeli al è dal apuestul Zuan, fradi di Jacum, fi di Zebedeu. Stant ai detais di timp e di lûc, si pò dâi seont a la tradizion palestinese di chest vanzeli. Lu varessin rifinît, tai ambients di Efeso sul scjadê dal prin secul, i dissepui che, fevelant dal lôr mestri-vanzelist, no mancjin di zontâ “il dissepul che Gjesù i voleve ben”.