BIBIE IN LINIE

Az dai apuestui

Introduzion

Cjapitul 1

la glesie framieç dai ebreus

Di Gjesù ai apuestui

1 1 Tal gno prin libri, Teofil, o ài tratât di dut ce che Gjesù al à fat e insegnât, di cuant ch’al à scomençât 2 fint in chê dì ch’al è stât puartât sù in cîl, dopo di vêur dât lis sôs istruzions ai apuestui che ju veve sielzûts midiant dal Spirtu Sant.

3 Dopo de sô passion, lui si è pandût a lôr vîf, cun cetantis provis, comparintjur par corante dîs e fevelantjur dal ream di Diu. 4 E biel ch’al mangjave cun lôr, ur à comandât di no slontanâsi di Gjerusalem ma di spietâ li ce che il Pari ur veve imprometût, “ce ch’o vês sintût, dissal, de mê bocje: 5 Zuan al à batiât cu l’aghe, vualtris invezit o sarês batiâts cul Spirtu Sant di chi a pôcs dîs”.

6 Cjatantsi duncje insieme, i àn domandât: “Signôr, isal chest il timp che tu tornarâs a meti in pîts il ream di Israel?”. 7 Ur à rispuindût: “No us sta a vualtris di savê i timps e i moments che il Pari si à riservât par sè. 8 Ma o cjaparês la fuarce dal Spirtu Sant ch’al vignarà parsore di vualtris e mi sarês testemonis a Gjerusalem, par dute la Gjudee e la Samarie e fint ai ultins confins dal mont”.

9 Disint cussì, si alçà par aiar sot i lôr vôi e un nûl ur al strafuì dai lôr vôi. 10 Intant che lui al leve sù, lôr a cjalavin fis il cîl: e ve che si ur presentin dôs personis a blanc che ur disin: 11 “Umign di Galilee, parcè po staiso li a cjalâ il cîl? Chel Gjesù che us è stât strafuît viers il cîl, al tornarà come che lu vês viodût a lâ sù in cîl”.

12 Alore i apuestui a tornarin de mont Ulive in Gjerusalem, ch’e je distant tant che une cjaminade di sabide. 13 Tornâts in citât, a son lâts sù adalt, là ch’a jerin a stâ. A jerin Pieri e Zuan, Jacum e Andree, Filip e Tomâs, Bartolomiu e Matieu, Jacum di Alfeu e Simon il zelot, e Gjude di Jacum. 14 Ducj d’amôr e d’acuardi, a jerin salts tal preâ, insieme cun cualchi femine, cun Marie mari di Gjesù e cui siei fradis.

La sostituzion di Gjude

15 Alore Pieri al jevà sù tal mieç dai fradis – si jerin dâts dongje un centevincj di lôr – e ur disè: 16 “Fradis, al veve di sucedi ce che, te Scriture, il Spirtu Sant al veve dit denant trat par bocje di David a rivuart di Gjude, che si è metût in teste di chei ch’a àn cjapât Gjesù. 17 Al jere dai nestris e al veve vude une part ancje lui te nestre stesse incariche. 18 Poben, comprât un teren cu la pae de sô inicuitât, chest om si è picjât, si è spreçât pal mieç e i son saltâts fûr i budiei. 19 La robe le àn savude dute la int di Gjerusalem che, tal lôr lengaç, i àn metût non a di chel toc Akeldamà, ven a stâi Cjamp dal sanc. 20 E di fat tal libri dai Salms al è scrit:

Che la sô cjase e resti sfurnide

e che no si cjati nancje un ch’al ledi a stâ li.

E ancje:

Il so puest che lu cjapi un altri.

21 Bisugne partant che, di chei che nus àn compagnâts par dut il timp che il Signôr Gjesù al à vivût framieç di nô, 22 scomençant dal batisim di Zuan fintremai a la dì che nus è stât puartât sù in cîl, un al deventi testemoni de sô resurezion insieme cun nô”.

23 Int presentarin doi: Josef, che i disevin Barsabe e par sorenon Just, e Matie. 24 A faserin cheste preiere: “Signôr, tu che tu cognossis i cûrs di ducj, fasinus savê, di chescj doi, chel che tu âs sielzût 25 par ch’al cjapi, tal servizi di apuestul, l’incariche lassade sfurnide di Gjude, lât a finîle tal puest che i competeve”. 26 Podopo a tirarin bruscjete e i tocjà a Matie, ch’al è stât contât cui undis apuestui.

Notis:

  • 1,1 - Il “prin libri” al è il vanzeli di Luche. Teofil al pò jessi il non di une persone in particolâr che Luche le cognosseve o ben, in gjenerâl, un “amì di Diu”.
  • 1,15 - Fradi, te Scriture, al pò volê dî tant fi dal stes pari che parint o, come chi, une parintât plui profonde, un ch’al fâs part de stesse famee midiant de stesse fede.
  • 1,18 - La fin disgraciade di un delincuent che nol à vude ni la fuarce ni la furtune di pintîsi. 2 Sam 17,1-3; Sap 4,19.
  • 1,19 - Il sanc che i dà non al cjamp al è il sanc di Gjesù
  • 1,20 - Sal 69,26 e 109,8.
  • 1,26 - Un mût di sielgi che lu dopravin ancje i vons. Viôt 1 Sam 10,20 s.
Cjapitui: