BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

Direzion e preambul

1 1 Pauli, apuestul di Gjesù Crist par volontât di Diu, e il fradi Timoteu, a la glesie di Diu ch’e je a Corint e a ducj i sants di dute l’Acaie: 2 gracie a vualtris e pâs da part di Diu nestri Pari e dal Signôr Gjesù Crist.

3 Benedet seial Diu, Pari dal Signôr nestri Gjesù Crist, Pari de misericordie e Diu di ogni confuart, 4 che nus confuarte in ogni nestre tribulazion par ch’o podìn confuartâ chei che si cjatin in ogni sorte di tribulazions cun chel confuart che ancje nô o vin di Diu. 5 Di fat, come ch’a cressin di un continui in nô i patiments di Crist, cussì, in virtût di Crist, al cres di un continui ancje il nestri confuart. 6 E cuant che o sin tribulâts, al è pe vuestre consolazion e salvece; e cuant che o sin confuartâts, al è pal vuestri confuart, che si palese tal sopuartâ cun fuarce i stes patiments ch’o sopuartìn ancje nô. 7 E o sin plens di sperance sul vuestri cont, convints che come ch’o cjapais part tai patiments cussì o cjaparês part ancje te consolazion.

8 Di fat no volìn ch’o restais ta l’ignorance, fradis, a rivuart de tribulazion che nus è capitade in Asie: o sin stâts pestâts fûr di misure, plui di chel che o podevin sopuartâ, che anzit no jerin plui sigûrs nancje de vite; 9 ma o vin vude sore di nô la sentence di muart par che no si fidassin plui di nô, ma di Diu ch’al resussite i muarts. 10 Lui però nus à liberâts di une muart cussì brute e nus liberarà, o vin sperance in lui che nus liberarà ancjemò, 11 in gracie dal jutori de vuestre preiere par nô, di mût che come che in tantis personis nus àn fat vê il plasê, cussì a sedin in tancj ancje a ringraciâ par nô.

Pauli nol à mancjât di lealtât

12 Cheste e je in veretât la nestre braure: la testemoneance de cussience di jessisi compuartâts tal mont, e soredut cun vualtris, cu la clarece e la scletece di Diu, no cu la sapience de cjar, ma cu la gracie di Diu. 13 E nancje no us scrivìn in maniere diferente di chê che o podês lei e capî; o speri ancje che o capissarês fin dapît, 14 come che in part nus vês za capîts, che nô o sin la vuestre braure, come che vualtris o sarês la nestre te dì dal Signôr Gjesù.

15 Cun cheste sigurece o vevi decidût tun prin timp di vignî di vualtris par ch’o cjapassis une seconde gracie, 16 e di lâ dopo in Macedonie, par tornâ de Macedonie di gnûf fra di vualtris, e cussì jessi compagnât di vualtris in Gjudee. 17 In chest progjet si sino compuartâts cun pocje serietât? O chel che jo o decît, lu decît seont la cjar, di mût di dî tant “sì, sì” che “no, no”? 18 Come ch’al è vêr che Diu al è di peraule, la nestre peraule tai vuestris confronts no je “sì” e “no”! 19 Parcè che il Fi di Diu, Gjesù Crist ch’al è stât predicjât framieç di vualtris, di me, di Silvan e di Timoteu, nol è stât “sì” e “no”, ma in lui al è stât dome il “sì”. 20 In lui dutis lis promessis di Diu a son deventadis “sì”. Par chest, midiant di lui, al va sù a Diu ancje il nestri “Amen”, pe sô glorie. 21 E Diu stes nus conferme, insieme cun vualtris, in Crist e nus à onzûts 22 e nus à dât il sigjîl e la capare dal Spirt tai nestris cûrs.

Lis resons che al à gambiât progjet

23 Jo o clami Diu di testemoni su la mê vite, che o ài fat di mancul di vignî a Corint par sparagnâus. 24 Nô no intindìn di fâ di parons su la vuestre fede ma o volìn lavorâ cun vualtris pe vuestre contentece; parcè che, par chel ch’al rivuarde la fede, o sês za salts.

Notis:

  • 1,1 - Timoteu lu cognossevin ben par vie ch’al veve fondade la glesie di Corint cun Pauli.
  • 1,8 - Nol è facil di capî ce che i è sucedût di precîs. Si podarès pensâ a di une malatie o al riscjo di une condane che lu veve puartât sui paradôrs.
  • 1,12 - La “sapience de cjar” si podarès voltâle par furlan cu la peraule “interès”.
  • 1,18 - Pauli al zure di no vêju imbroiâts cun promessis che nol intindeve di mantignîlis.
  • 1,21 - Crist al è “sì” e nô, ch’o sin stâts marcâts cun Crist e o vin la capare dal so Spirt, o sin “sì”.
  • 1,23 - Al intint di rivâ a Corint cun muse legre, no cu la mace.
Cjapitui: