BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

IL REAM DI SALOMON

Aparizion di Gabaon

1 1 Salomon, fi di David, si rinfuarçà tal so ream. Il Signôr so Diu al jere cun lui e al puartà al colm la sô grandece.

2 Salomon i fevelà a dut Israel, ai sorestants di miârs e di centenârs, ai judiçs, a ducj i prins di dut Israel e ai caposfamee. 3 Po Salomon, insieme cun dute la semblee di Israel, al le sul çuc di Gabaon, parcè che li e jere la tende de cunvigne di Diu tirade sù di Mosè, famei di Diu, tal desert. 4 Ma l’arcje di Diu David le veve traspuartade di Kiriat-Jearim tal lûc che i veve prontât, parcè che par jê al veve tirade sù une tende in Gjerusalem. 5 L’altâr di bronç, vore di Bezaleel fi di Uri, fi di Cur, al jere li, denant dal santuari dal Signôr. Salomon e la semblee a lerin par interpelâ il Signôr. 6 Salomon al le sù sul altâr di bronç denant dal Signôr te tende de cunvigne e al ufrì li parsore mil olocauscj.

7 In chê gnot, Diu i comparì a Salomon e i disè: “Domandimi ce che tu vuelis che jo ti dedi”. 8 Salomon i disè a Diu: “Tu âs tratât gno pari David cun grant bonvolê e tu mi âs fat regnâ impen di lui. 9 Cumò, Signôr Diu, che si colmi chê peraule che tu i âs dite a David gno pari, parcè che tu mi âs metût a cjâf di un popul grant come il pulvin de tiere. 10 Dami alore sapience e sintiment e ch’o puedi regi chest popul; parcè che cui mai saressial in stât di regi chest to popul cussì grant?”.

11 Diu i disè a Salomon: “Za che ti sta a cûr une robe dal gjenar e che no tu âs domandât ni ricjecis ni bens ni glorie ni la vite dai tiei nemîs e nancje une vite lungje, ma che tu âs domandât nant sapience e sintiment par regi il gno popul, che ti ài metût re parsore di lui, 12 ti saran dâts sapience e sintiment. In soreplui, jo ti darai ancje ricjecis, bens e glorie, ma tante che no ’nd àn mai vude di compagne i rês che a àn stât prin di te e che no ’nt varan chei che a vignaran dopo di te”. 13 Salomon al tornà dal çuc di Gabaon in Gjerusalem, lontan de tende de cunvigne. Al regnà parsore di Israel.

Ricjece di Salomon

14 Salomon al regonà cjars e cjavai; al veve mil e cuatricent cjars e dodis mil cjavai, sparniçâts tes citâts dai cjars e daprûf dal re in Gjerusalem. 15 Il re al fasè in mût che in Gjerusalem e fos bondance di arint e di aur come ch’a fossin claps, e i cedris come i figârs ch’a cressin te Sefele. 16 I cjavai di Salomon a vignivin di Muzri e di Kue; i marcjadants dal re ju compravin in Kue. 17 A fasevin vignî e a puartavin ca di Muzri un cjar par sîscent siclis d’arint, un cjaval par cent e cincuante. Cussì ant puartavin dongje par ducj i rês dai itits e pai rês di Aram.

18 Salomon al decidè di fâi sù il templi al non dal Signôr e un palaç par sè.

Notis:

  • 1,1 - Chest cjapitul di introduzion al è cjapât di 1 Re 3,1-15 e 1 Re 10,26-29. Il Cronist al presente Salomon ch’al ufrìs sacrificis a Diu sul çuc di Gabaon, là che i comparìs il Signôr. Dopo di vê contât de sô grande ricjece, l’autôr al trate dal proponiment dal re di fâ sù il templi.
  • 1,3 - Dute la semblee e va sul çuc di Gabaon, un sît a 10 km a nord-est di Gjerusalem. La semblee (par grêc “ecclesia” = glesie) e je une comunitât sante, compate ator dal so sorestant, il re.
  • 1,6 - Il prin at di Salomon al è un at religjôs e liturgjic seont la vision sacrâl dal ream di David: menâ a Diu dut il popul di Diu.
  • 1,12 - La sapience di Salomon no je tant te abilitât di governâ il popul ma tal fâ sù il templi.
  • 1,16 - Muzri: tiere a confin cu la Cilicie. Te ete dal Cronist forsit al voleve dî dut l’Egjit.
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi