BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

LIS TRIBÛS DI ISRAEL IN CANAAN

Lis tribûs dal sud

1 1 Dopo muart Gjosuè, i israelits i domandarin al Signôr: “Cui di nô laraial sù par prin a dâur un pest ai cananeus?”. 2 Il Signôr ur rispuindè: “I tocje a Gjude di lâ sù par prin; ve, jo o met tes sôs mans dute la tiere”. 3 Alore Gjude i disè a so fradi Simeon: “Ven sù cun me tal toc che mi à tocjât a mi; o tacarìn i cananeus e, cuant che al coventarà, o vignarai ancje jo a dâti une man a ti”. E Simeon al marçà cun lui. 4 Sicheduncje Gjude al lè sù e il Signôr ur metè tes lôr mans i cananeus e i perissits e, a Besek, a faserin fûr dismil oms. 5 A Besek si intivarin cun Adoni-Besek; lu tacarin e ur molarin un pest fenomenâl ai cananeus e ai perissits. 6 Adoni-Besek al scjampà ma lôr i corerin daûrji e i cjonçarin i poleârs des mans e dai pîts. 7 Adoni-Besek alore al disè: “Setante rês, cui mucui dai poleârs des mans e dai pîts, a regonavin i fruçons sot de mê taule. Ce che o vevi fat jo, Diu mal torne”. Lu menarin a Gjerusalem; al è li che al murì.

8 I fîs di Gjude a tacarin Gjerusalem, le cjaparin, le passarin a fîl di spade e i derin fûc a la citât.

9 Podopo i fîs di Gjude a lerin sù par combati i cananeus che a jerin a stâ su la mont, tal Negheb e te concje. 10 Daspò Gjude al marçà cuintri dai cananeus che a jerin a Ebron, Ebron par vieri al veve non Kiriat-Arbe, e al batè Sesai, Achiman e Talmai. 11 Di li al marçà cuintri de int di Debir. Debir par vieri al veve non Kiriat-Sefer. 12 Dissal Caleb: “Chel che al vinçarà Kiriat-Sefer e le cjaparà, jo i darài par femine mê fie Acse”. 13 E le cjapà Otniel, fi di Kenaz, il fradi plui piçul di Caleb, e lui i dè par femine sô fie Acse. 14 Cuant che cheste e rivà, lui le pocà a domandâi a so pari un cjamp. Alore jê e dismontà jù dal mus e Caleb i domandà: “Ce vûstu?”. 15 I rispuindè: “Fasêtmi un plasê. Midiant che tu mi âs condanade intun cjanton, te tiere dal Negheb, dàmi almancul cualchi risultive di aghe”. E Caleb i dè lis risultivis disore e lis risultivis disot.

16 I fîs di Obab il kenit, missêr di Mosè, a vignirin sù de citât dai Palmârs dutune cui fîs di Gjude tal desert di Gjude, che al è tal Negheb di Arad, e si sistemarin cun chê int. 17 Po Gjude al lè cun so fradi Simeon: a baterin i cananeus che a jerin a stâ a Sefat e le distinarin al svinidriment. Par chel i meterin non a la citât Corme. 18 Daspò Gjude al cjapà Gaze e la tiere dulintor, Ascalon e la tiere dulintor, Ekron e la tiere dulintor. 19 E il Signôr al jere simpri cun Gjude, che al paronà la mont ma nol rivà adore di parâ vie dute la int de plane parcè che a vevin cjars di fier. 20 Come che ancje Mosè al veve racomandât, Ebron jal derin a Caleb, che al parà vie i trê fîs di Anak.

21 Rivuart ai gjebuseus, che a jerin a stâ a Gjerusalem, i fîs di Beniamin no rivarin adore di sumiergiju dal dut e fin cumò i gjebuseus a àn stât a stâ a Gjerusalem insieme cui fîs di Beniamin.

Lis tribûs di mieç

22 La cjase di Josef, ancje chê e lè sù a Betel e il Signôr al jere cun jê. 23 La cjase di Josef e fasè splorâ Betel. La citât par vieri e veve non Luz. 24 Chei che a jerin lâts a splorâ, si intivarin intun om che al jessive de citât. I diserin: “Dîsinus par ce bande che si pò jentrâ dentri e nô ti sparagnarìn”. 25 Chel ur mostrà di ce bande che a podevin lâ dentri te citât. A passarin la citât a fîl di spade ma a lassarin lâ l’om cun dute la sô famee. 26 Chel om al lè te tiere dai itits; al fasè sù une citât e i metè non Luz. Che al è il non ch’e à ancjemò.

27 Manasse nol rivà adore di parâ vie la int di Beisan e i siei borcs ni Tanac e i siei borcs ni la int di Dor e i siei borcs ni la int di Ibleam e i borcs dulintor ni la int di Meghido e i borcs dulintor; i cananeus a restarin te lôr tiere. 28 Ma però, a pene che Israel al fo deventât plui fuart, al metè i cananeus a fâ lis voris, ancje se nol rivà a parâju vie. 29 Nancje Efraim nol rivà a parâ vie i cananeus che a jerin a stâ a Ghezer, di mût che i cananeus a son ancjemò a stâ aventi.

Lis tribûs dal nort

30 Zabulon nol rivà a parâ vie la int di Kitron ni chei di Naalol. I cananeus a restarin framieç di Zabulon ma ur tocjà di sotometisi a lis voris. 31 Aser nol rivà a parâ vie la int di Aco ni chei di Sidon, di Aclab, di Aczib, di Elbe, di Afik ni chei di Recob. 32 I aserits si sistemarin duncje parmìs dai cananeus che a jerin a stâ alì, parcè che no rivarin a parâju vie. 33 Neftali nol rivà nancje lui a parâ vie la int di Bet-Semes ni chei di Bet-Anat, e si sistemà framieç dai cananeus che a jerin te regjon, ma la int di Bet-Semes e di Bet-Anat a scugnirin sotometisi a fâur lis voris. 34 I amoreus a incjantonarin i fîs di Dan su la mont e no ju lassarin meti pît te plane. 35 I amoreus a restarin a Ar-Cheres, a Aialon, e a Saalbim, ma cuant che la man de cjase di Josef e deventà plui cjalcjade, a scugnirin supâsi dutis lis voris. 36 Il toc dai amoreus al tache te mont dai Scarpions, tal fuart, e si slargje di rive sù.

Notis:

  • 1,1 - Il telâr al è ungrum diferent di chel dal libri di Gjosuè. Lavìe al jere dut un popul che al combateve compat, culì a son lis tribûs cjapadis ognidune par cont so.
  • 1,3 - Gjude e Simeon a son lis tribûs a misdì, jentradis in Canaan cence cjapâ la volte pe Transgjordanie. A àn stât par un lunc trat di timp indipendentis di chês altris tribûs.
  • 1,14 - Tal test ebraic e je jê che lu poche lui.
  • 1,21 - Gjerusalem e je contade fra lis citâts di Beniamin (Gs 18,28), ma le cjaparan dome plui in ca, cun David (2 Sam 5,6).
  • 1,27 - Te prime part, la tribù di Gjude e passe di une vitorie in chê altre; culì lis tribûs dal nort a cjàpin dome scopulis. Al è clâr che il redatôr al à un so disen tal cjâf e daûr di chel al sielç un fat o al lasse fûr un altri.
  • 1,29 - Ghezer: citât su la strade che di Gjerusalem e va a Jope (Gjafe): di li si paronave la plane dai filisteus. Cjapant cheste citât, si cjonçave la colegance fra lis tribûs de Alte e chês de Basse.
Cjapitui: