BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

Titul

1 1 Peraule dal Signôr, dite a Michee di Moreset, sot di Jotam, di Acaz e di Ezechie, rês di Gjude. Vision ch’al à vude sul cont di Samarie e di Gjerusalem.

Judizi cuintri di Samarie

2 Scoltait, ducj vualtris popui,

sta atente, tiere, cun dut ce che tu âs dentri.

Il Signôr al testimonie cuintri di vualtris,

il Signôr dal so templi sant.

3 Propit! Velu, al salte fûr de sô cjase,

al ven jù su lis spicis de tiere.

4 Lis monts a van in fruç sot di lui,

lis concjis si plein

tant che cere denant dal fûc,

tant che aghe ch’e cor di rive jù.

5 Dut chest pe colpe di Jacop,

pal pecjât de cjase di Israel!

Cuâl isal il pecjât di Jacop?

No ise forsit Samarie?

E cuâl isal il pecjât de cjase di Gjude?

No isal forsit Gjerusalem?

6 Jo o fasarai di Samarie une maserie tal mieç di un cjamp,

un teren par plantâ un vignâl;

o fasarai rodolâ in bas i siei clapons

e o gjavarai lis sôs fondis.

7 Dutis lis sôs statuis a saran paradis a tocs,

ducj i siei vuadagns netâts dal fûc;

ducj i siei idui ju ridusarai a un nuie;

za ch’a son stâts vuadagnâts cui vuadagns di une pelande,

a tornaran a deventâ vuadagn di une pelande.

Lament su lis citâts de plane

8 Par chel jo mi lamenti e o gem,

o voi discolç e crot,

o fâs lament come i siacai

e corot come i struçs:

9 parcè che dal cjastic dal Signôr no si pò scjampâ,

al rive fint a Gjude,

al tuche a la puarte dal gno popul,

fint a Gjerusalem.

10 No stait a contâlu a Gat,

ma vaît, vaît e vonde!

A Bet-Le-Afrà

invuluçaitsi tal pulvin!

11 Suniti par te la trombe,

tu che tu sês a stâ a Safir!

No salte fûr de citât

chê ch’e je a stâ a Zaanan!

A Bet-Esel i àn gjavade la sô fonde,

il çocul che le tignive sù.

12 Cemût puedie mo spietâsi ben

chê ch’e je a stâ a Marot,

se il mâl vignût fûr dal Signôr

al è rivât a lis puartis di Gjerusalem?

13 Tache il cjaval al cjar,

tu che tu sês a stâ in Lachis!

E je stade jê la lidrîs dal mâl

pe fie di Sion!

Parcè che li di te a son

lis colpis di Israel.

14 Cussì ti vignarà dade la dote,

Moreset-Gat.

Bet-Akzib e sarà une delusion

pai rês di Israel.

15 Chel che ti compre al tornarà un’altre volte,

tu che tu sês a stâ in Marese.

Al rivarà fint a Adulam

chel ch’al fasarà sparî la glorie di Israel.

16 Gjaviti i cjavei, rochiti il cjâf

pai fîs ch’a jerin la tô gjonde.

Slargje come il voltori il splaç che tu âs sul cjâf,

parcè che ju menin presonîrs

lontans di te.

Notis:

  • 1,1 - Michee al jere di Moreset-Gat, a un 50 km a sud-ovest di Gjerusalem, fra lis monts de Gjudee e la plane de Filistee. Al à profetât tai ultins agns di Isaie (Is 1,1).
  • 1,3 - Il judizi dal Signôr al è un alc di grant e al à une puartade cosmiche.
  • 1,5 - Samarie, fondade di Omri tor dal 875 p.d.C., e veve un grant templi in onôr di Baal (1 Re 16,35).
  • 1,7 - L’aur e l’arint ch’al riviestive i idui al vignive fûr dai vuadagns des pelandis, compagnant cussì la idolatrie cu la inmoralitât (Os 4,13).
  • 1,10 - Chest lament al podarès rivuardâ la campagne di Senacherib, che, dal 701, i à puartadis vie a Ezechie 46 citât e imponude une tasse tremende (2 Re 18,14-16), o ancje chê di Sargon II (2 Re 17,5-6).
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi