BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

Malatie dal re Acazie

1 1 Muart Acab, Moab si rivoltà cuintri Israel. 2 Tal fratimp, Acazie al jere colât jù de linde de sô cjamare a Samarie e al jere malamentri. Al mandà mes cun chest ordin: “Lait a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron, par savê s’o rivarai a riscatâmi di cheste mê infermitât”. 3 Ma l’agnul dal Signôr i disè a Elie il tisbit: “Dài! Va sù incuintri ai mes dal re di Samarie e disiur: No isal un Diu in Israel ch’o lais a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron? 4 Pa la cuâl il Signôr al dîs cussì: No tu dismontarâs plui dal jet là che tu sês distirât, parcè che tu murarâs di sigûr”. E Elie s’int lè.

5 I mes a tornarin di Acazie, che ur disè: “Parcè po tornaiso indaûr?”. 6 I rispuinderin: “Un om nus à fermâts e nus à dit: Lait, tornait dal re che us à mandâts e disêtji: il Signôr al dîs cussì. No isal un Diu in Israel, che tu mandis a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron? Pa la cuâl no tu dismontarâs plui dal jet là che tu sês distirât, parcè che tu murarâs di sigûr”. 7 Ur domandà: “Ce stamp di om jerial chel che us à fermâts e us à dit cussì?” 8 e i rispuinderin: “Al jere un om pelôs e al veve une fasse di piel ator dai ombui”. “Al è Elie il tisbit!” dissal chel altri.

A tentin di gafâ Elie

9 Alore i mandà un sorestant di cincuante cu la sô cincuantine; chel al lè di lui, ch’al jere sentât su la spice de mont, e i disè: “Om di Diu! Il re al à ordenât: Ven jù!”. 10 Elie i rispuindè al sorestant di cincuante: “S’o soi un om di Diu, che un fûc al plombi jù dal cîl e ti incenerissi te e i tiei cincuante oms”, e un fûc al plombà jù dal cîl e ju incenerì lui e la sô cincuantine. 11 Il re i tornà a mandâ un altri sorestant di cincuante cu la sô cincuantine, ch’al lè sù e i disè: “Om di Diu! Il re ti dà chest ordin: Spessee e ven jù!”. 12 Elie i rispuindè: “S’o soi un om di Diu, ch’al vegni jù dal cîl un fûc e ti incenerissi te e la tô cincuantine”. E di fat al plombà jù dal cîl un fûc e ju incenerì lui e la sô cincuantine. 13 Alore il re al mandà un tierç sorestant di cincuante cu la cincuantine. Il tierç sorestant di cincuante al rivà, si butà in genoglon denant di Elie e lu preà cussì: “Om di Diu! Che la mê vite e chê dai tiei cincuante fameis ch’a son chi e vali alc par te! 14 Un fûc al è plombât jù dal cîl e al à incenerîts i doi prins sorestants e la lôr cincuantine: ma cumò che la mê vite e vali denant dai tiei vôi!”. 15 L’agnul dal Signôr i disè a Elie: “Va jù cun lui e no sta vê pôre di lui”.

Muart di Acazie

Chel altri al jevà sù e al lè cun lui dal re 16 e i disè: “Il Signôr al dîs cussì. Za che tu âs mandâts mes a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron, come se in Israel nol fos nissun Diu di interpelâ sun chest, poben tu no tu dismontarâs plui dal jet che tu sês lât sù a distirâti e tu murarâs di sigûr”. 17 E di fat al murì, seont la peraule dal Signôr ch’al veve dite Elie. Joram, so fradi, al deventà re impen di lui tal secont an di Joram fi di Gjosafat, re di Gjude; in efiets lui nol veve fîs.

18 Il rest de storie di Acazie, ce ch’al à fat, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel?

Notis:

  • 1,1 - La division dai rês in doi libris e je artificiâl. Inte prime Bibie ebraiche no le cognossevin.
  • 1,2 - Cun dute probabilitât, Baal-Zebub (= diu des moscjis) e je une coruzion di Baal Zebul (Mt 10,25), forme cognossude intai tescj ugaritics e cuntun significât sigûr (= Baal princip).
  • 1,8 - Elie al veve une fasse tor dai ombui e une piel o manteline butade su pes spalis. Cheste munture fûr di mode le vevin altris profetis (Zc 13,4) e ancje il gnûf Elie, Zuan il Batiste (Mt 3,4).
  • 1,9-16 - Chest toc al semearès une zonte gjavade fûr de storie di Liseu. Si vûl bati, cuntun spieli trement, sul rispiet e la sotomission che si à di vê pai rapresentants di Diu.
  • 1,17 - “So fradi”, cu lis versions.
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi