BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

Direzion

1 1 Pauli, servidôr di Diu, apuestul di Gjesù Crist par clamâ i elets di Diu a la fede e a la cognossince de veretât ch’e mene a la religjon 2 e e je fondade su la sperance de vite eterne che Diu, che nol dîs falsetâts, al à imprometude za dai timps de eternitât 3 e le à pandude tai timps stabilîts midiant de sô peraule, vadì midiant de predicazion che jo o soi stât incaricât par comant di Diu nestri salvadôr, 4 a Tito, gno vêr fi seont la stesse fede: gracie e pâs de bande di Diu Pari e di Crist Gjesù nestri salvadôr.

Lis cualitâts che a àn di vê i ministris di Diu

5 Par chel ti ài lassât a Crete, par che tu metessis ordin in ce ch’al restave di finî e par meti predis in ogni citât seont lis istruzions che ti ài dadis. 6 Ognidun di lôr al à di jessi a puest in dut, al à di vê sposade une femine sole, al à di vê fîs ch’a crodin e che no si puedi dî che a fasin une vite disordenade o che a son ribei. 7 Bisugne di fat che il vescul, come ministradôr di Diu, al sedi a puest in dut, no prepotent, no scjaldinôs, no cjochele, no violent, no tacât tai bêçs vuadagnâts malamentri; 8 ma invezit ospitâl, amant dal ben, savi, just, religjôs, paron di sè, 9 tacât a la peraule sigure seont ce che i è stât trasmêtut, par jessi in grât di sburtâ viers di une sane dutrine e di savê rispuindi a chei che si metin cuintri.

I fals dotôrs

10 And è di fat une vore di ribei, cjacarons e imbroions, soredut chei ch’a vegnin de circuncision. 11 A chei li si à di stropâur la bocje, parcè che a metin sotsore fameis interiis, insegnant ce che nol va par gole di bêçs vuadagnâts malamentri. 12 Par altri un di lôr, propit un dai lôr profetis, al à dit: “I cretês a son simpri bausârs, besteatis tristis e panzis pegris”. 13 E cheste testemoneance e à fonde. Par chel cridiur cun severitât par ch’a sedin sans te fede 14 e no ledin daûr di sflocjis gjudaichis e di ordins di oms ch’a voltin lis spalis a la veretât.

15 Par chei ch’a son monts dut al è mont; ma par chei ch’a son sporcs e cence fede nol è nuie di mont. Che anzit a son sporcjis ancje la lôr inteligjence e la lôr cussience. 16 Lôr a professin di cognossi Diu, ma lis lôr voris lu dinein parcè che a fasin ingomut, a son ribei e no son bogns di fâ sorte di ben.

Notis:

  • 1,4 - Al dîs ch’al è so fi dret parcè che lu à convertît e batiât.
  • 1,9 - Si pò lei ancje ce ch’al scrîf in 1 Tm 3,1-16.
  • 1,11 - Simpri la cuistion dai gjudeus deventâts cristians, che no volevin savênt di molâ lis lôr usancis.
  • 1,12 - Epimenide di Cnosso, poete vivût a Crete tal secul VI p. d. C. A disevin ch’al viodeve e al faseve spiei.
  • 1,15 - Nô no rivìn adore di capî ce sorte di rivoluzion che chestis peraulis a fasevin tes cussiencis tiradis sù tal rigôr de leç.
Cjapitui: