BIBIE IN LINIE

Vanseli di Matieu

Introduzion

Cjapitul 1

il vanzeli de INFANZIE

La gjenealogjie

1 1 Gjenealogjie di Gjesù Crist, fi di David, fi di Abram. 2 Abram al gjenerà Isac; Isac al gjenerà Jacop; Jacop al gjenerà Gjude e i siei fradis. 3 Gjude al gjenerà Fares e Zare, di Tamar; Fares al gjenerà Esrom; Esrom al gjenerà Aram. 4 Aram al gjenerà Aminadab; Aminadab al gjenerà Naasson; Naasson al gjenerà Salmon. 5 Salmon al gjenerà Booz, di Racab; Booz al gjenerà Obed, di Rut. Obed al gjenerà Jesse; 6 Jesse al gjenerà il re David.

David al gjenerà Salomon, di chê ch’e e jere stade la femine di Urie. 7 Salomon al gjenerà Roboam; Roboam al gjenerà Abie; Abie al gjenerà Asaf. 8 Asaf al gjenerà Gjosafat; Gjosafat al gjenerà Joram; Joram al gjenerà Ozie. 9 Ozie al gjenerà Joatam; Joatam al gjenerà Acaz; Acaz al gjenerà Ezechie. 10 Ezechie al gjenerà Manasse; Manasse al gjenerà Amos; Amos al gjenerà Gjosie. 11 Gjosie al gjenerà Jeconie e i siei fradis intant de depuartazion in Babilonie.

12 Dopo de depuartazion in Babilonie, Jeconie al gjenerà Salatiel; Salatiel al gjenerà Zorobabel. 13 Zorobabel al gjenerà Abiud; Abiud al gjenerà Eliacim; Eliacim al gjenerà Azor; 14 Azor al gjenerà Sadoc; Sadoc al gjenerà Achim; Achim al gjenerà Eliud; 15 Eliud al gjenerà Eleazar; Eleazar al gjenerà Matan; Matan al gjenerà Jacop. 16 Jacop al gjenerà Josef, l’om di Marie; di jê al è nassût Gjesù, che lu clamin Crist.

17 Partant il numar di dutis lis gjenerazions al è: di Abram a David cutuardis gjenerazions; di David a la depuartazion in Babilonie cutuardis gjenerazions; de depuartazion in Babilonie fint a Crist cutuardis gjenerazions.

Lc 1,27; 2,5

La nassite di Gjesù

18 La nassite di Gjesù e je sucedude cussì: sô mari Marie e jere imprometude a Josef; ma prime che lôr a tacassin a stâ insieme, al sucedè che jê e veve cjapât sù midiant dal Spirtu Sant. 19 Josef, il so om, ch’al jere just e nol voleve disonorâle denant di ducj, al decidè di mandâle indaûr di scuindon. 20 Cuant che al veve za cjapade cheste decision, ve che un agnul dal Signôr i comparì in sium par dîi: “Josef, fi di David, no sta vê pôre a cjoli cun te Marie, la tô femine: ce che al è stât gjenerât in jê al è opare dal Spirtu Sant. 21 E parturissarà un frut e tu i metarâs non Gjesù; al sarà lui di fat che al salvarà il so popul dai siei pecjâts”.

22 Dut chest al è sucedût par che si colmàs ce che il Signôr al veve dit midiant dal profete:

23 Ve, la virgjine e cjaparà sù e a parturissarà un fi

che i metaran non Emanuel,

ch’al vûl dî Diu cun nô . 24 Disveât dal sium, Josef al fasè come che i veve ordenât l’agnul dal Signôr e al cjolè cun sè la sô femine; 25 ma nol lè dongje di jê fintremai a la nassite dal fi, che i metè non Gjesù.

Lc 2,1-7

Notis:

  • 1,2 - “Al gjenerà” nol vûl dî che si trati simpri o par fuarce di un fi, ma ancje di un nevôt o di un dissendent di chê gjernazie. Inte gjenealogjie di Luche, a partî di David, i nons a son ducj diferents (Lc 3,23-37)
  • 1,17 - Pai ebreus certs numars, soredut il siet, a àn un significât religjôs e simbolic di perfezion o completece. Matieu, che al cognòs benon la mentalitât e la culture ebraiche, al divît la gjenealogjie di Gjesù in trê cjaps di cutuardis vons da l’une, vadì dôs voltis siet.
  • 1,18 - Pes costumancis dai ebreus, “imprometude” al è tant che “sposade”, impegnade cuntun om a ducj i efiets.
  • 1,20 - Matieu al ripuarte cinc di chescj “siums” che a son alc di plui e di diferent dai nestris. “Spirtu Sant”: Spirt di Diu, che al à fat, cu la sô fuarce di creadôr, ce che Marie e puarte tes sôs vissaris.
  • 1,23 - Is 7,14.
Cjapitui: