BIBIE IN LINIE

Cjapitul 6

Direzion e preambul

6 1 E stant ch’o lavorìn cun lui, us racomandìn di no ricevi par dibant la gracie di Diu. 2 Di fat al dîs:

Tal moment just ti ài esaudît

e te dì de salvece ti ài judât.

Velu chi cumò il moment just, vele chi cumò la dì de salvece.

3 Nô no din motîf di scandul a dinissun, par no ch’al vegni slengonât il nestri ministeri; 4 ma in dut e pardut si presentìn tant che servidôrs di Diu, cun grande fuartece, tes tribulazions, tai moments grivis, tes pôris, 5 tes pachis, tes presons, tai savoltaments, tes fadiis, tes veglis, tai dizuns; 6 cun onestât, cun sapience, cun pazience, cun bontât, cun spirt di santitât, cun amôr sclet; 7 cun peraulis di veretât, cu la potence di Diu; cu lis armis de justizie te gjestre e te çampe; 8 te glorie e te infametât, te triste innomine e in chê buine; ritignûts bausârs e invezit sincêrs; 9 scognossûts ancje se cognossûts; muribonts e invezit o sin vîfs; cjastiâts ma no copâts; 10 avilîts e instès simpri contents; puars e o rivìn a fâ deventâ siôrs une vore di lôr; int che no à nuie e invezit o sin parons di dut.

Confidencis e racomandazions

11 La nestre bocje us à fevelât clâr e net e il nestri cûr si è slargjât par vualtris, int di Corint. 12 In nô no sês propit tal stret; al è tai vuestris cûrs che o sês tal stret. 13 Ricambiaitnus ancje vualtris, o stoi fevelant come a fîs, slargjait il vuestri cûr ancje vualtris!

14 No stait a lassâsi peâ al jôf forest di chei che no àn fede. Ce rapuart puedial jessi fra la justizie e la inicuitât, o ce colegance fra la lûs e il scûr? 15 Ce armonie fra Crist e Beliar, ce congrèghe fra un ch’al crôt e un che nol crôt, 16 ce cumbinament fra il templi di Diu e i idui? Parcè che nô o sin il templi dal Diu vîf, come ch’al à dit lui:

O larai a stâ framieç di lôr e cun lôr o cjaminarai

e o sarai il lôr Diu

e lôr a saran il gno popul.

17 Pa la cuâl saltait fûr di lôr

e tiraitsi in bande, al dîs il Signôr,

e no stait a tocjâ nuie di sporc.

Jo us vierzarai la mê puarte

18 e o sarai par vualtris tant che un pari

e vualtris mi sarês tant che fîs e fiis ,

al dîs il Signôr ch’al pò dut.

Notis:

  • 6,2 - Is 49,8. No stin a lassâ passâ il moment bon.
  • 6,3 - Cence pôris e cun scletece al torne a difindi il so mût di fâ.
  • 6,7 - Al fevele des buinis cualitâts dai cristians lant ad imprest de munture dai soldâts d’in chê volte.
  • 6,14 - No si à di metisi in socie cun chei che no crodin.
  • 6,16 - Lv 26,11-12; Ez 37,27.
  • 6,17 - Is 52,11;Gjer 51,45.
  • 6,18 - 2 Sam 7,14; Gjer 31,9; Is 43,6.
Cjapitui: