BIBIE IN LINIE

Cjapitul 5

Direzion e preambul

5 1 Di fat o savìn che cuant che si disfasarà la tende di cheste abitazion su la tiere, o cjaparìn di Diu une cjase, abitazion eterne tai cîi, no fate des mans dal om. 2 Par chel o suspirìn in cheste tende, seneôs di rivistîsi de nestre cjase dal cîl, 3 se però o sarìn cjatâts disvistûts, no crots. 4 Ducj nô ch’o sin inte tende, o suspirìn come sot di une cjame e no volìn jessi disvistûts, ma vê un altri vistît parsore, di mût che ce ch’al è mortâl al vegni supât de vite. 5 Al è Diu che nus à fats par chest e nus à dade la capare dal Spirt!

6 Cussì duncje o sin simpri plens di coragjo, e savint che fin ch’o sin tal cuarp o sin esiliâts lontans dal Signôr, 7 parcè che o lin indenant te fede e no ancjemò te vision, 8 o sin plens di fiducie e o preferìn lâ in esili dal cuarp e vivi dongje dal Signôr. 9 Par chel le metìn dute, sedi ch’o vivìn tal cuarp sedi che nus tocji di saltânt fûr, par plasêi a lui. 10 Di fat ducj o vin di presentâsi denant dal tribunâl di Crist, par cjapâ ognidun la ricompense des oparis fatis cul cuarp, tant in ben che in mâl.

I principis ch’a ispirin il ministeri apostolic

11 Vint duncje il timôr dal Signôr, o cirìn di convinci i oms. O sin clârs denant di Diu e o speri di jessilu ancje denant des vuestris cussiencis. 12 No tornìn a scomençâ a racomandâsi a vualtris, ma al è par dâus une reson di vantâsi sul nestri cont, di rispuindi a di chei che si vantin di ce che si viôt, ma no di ce ch’al è tal cûr. 13 Di fat s’o sin lâts vie di cjâf, al è stât par Diu; e s’o sin int ch’e resone, al è par vualtris.

14 Al è l’amôr di Crist che nus sburte, pensant che un sôl al è muart par ducj e duncje ducj a son muarts. 15 Lui al è muart par ducj, par che chei ch’a vivin no vivin plui par sè ma par chel che al è muart e resussitât par lôr. 16 Pa la cuâl aromai no cognossìn plui nissun seont la cjar; e se ancje o vin cognossût Crist seont la cjar, cumò no lu cognossìn plui cussì. 17 Duncje se un al è in Crist, al è une creature gnove; lis robis di prime a son passadis, ve che and è nassudis di gnovis!

18 E dut al ven di Diu, che nus à riconciliâts cun lui midiant di Crist e al à metût tes nestris mans il ministeri de riconciliazion. 19 Di fat al è stât Diu a riconciliâ il mont in Crist, no metint in cont ai oms lis lôr colpis e dantnus a nô la peraule de riconciliazion. 20 Sicheduncje nô o sin i rapresentants di Crist e al è come se Diu al racomandàs midiant di nô. Us suplichìn in non di Crist: riconciliaitsi cun Diu! 21 Chel che nol à cognossût pecjât, lui lu à fat deventâ pecjât par nô, par che nô o podessin deventâ midiant di lui justizie di Diu.

Notis:

  • 5,2 - Al brame di cjatâsi in cîl cence scugnî murî come che ur tocjarà a di chei ch’a saran in vite cuant ch’al tornarà Crist (viôt 1 Cor 15,51-54).
  • 5,6 - Dantnus il Spirt di Crist, Diu al à esaudide la nestre sêt di inmortalitât.
  • 5,13 - Cualchidun al à di vê dit ch’al çavariave; altris ch’al leve indenant cun masse prudence. Lui ur rispuint che ce ch’al fâs lu fâs dome a glorie di Diu e pal lôr ben.
  • 5,16 - Cui ch’al à capît ce ch’al vûl dî il murî e il resurî di Crist, nol pense plui, nol cjale plui nuie e nissun, nancje la persone di Crist, come che le viodin i siei contraris seont la cjar.
  • 5,18 - Al è Diu ch’al scomence. I apuestui a àn l’incariche di fânus capî ch’o vin di lassâ che Diu nus perdoni.
  • 5,21 - Par che si lassìn meti in pâs cun Diu, lui nus à prontât un salvadôr cence pecjât, Crist, che si à cjamât ducj i nestris pecjâts.
Cjapitui: