BIBIE IN LINIE

Cjapitul 3

CLAMADE DI GJEREMIE

SOT IL REAM DI GJOSIE

Invît a pintîsi

3 1 Se un al pare vie la sô femine

e jê si slontane di lui

e dopo e devente la femine di un altri,

tornaraial forsit ancjemò di jê?

No sarae forsit chê tiere li dute sporcjade?

E tu, che tu ti sês sporcjade cun tancj amîs,

cumò tu vuelis tornâ di me? Sentence dal Signôr.

2 Alce i vôi de bande dai çucs e pense:

Dulà no ti sêstu fate doprâ?

Par lôr tu ti sês sentade ad ôr des stradis,

tant che un arabo intal desert.

Cussì tu âs sporcjade la tiere

cu lis tôs porcariis e cu lis tôs tristeriis.

3 Par chest a son stadis fermadis lis plois

e l’aghe de vierte e je mancjade.

Tu âs vût un cerneli di pelande,

no tu âs volût deventâ rosse.

4 E di cumò indenant no berlistu viers di me: Pari gno,

tu tu sês l’amì de mê zoventût?

5 Tignaraial forsit la rabie par simpri,

le mantignaraial par in eterni?

Tu tu fevelis cussì,

ma tu fasis robatis ogni volte che tu puedis”.

La prostituzion des dôs sûrs Gjude e Israel

6 Sot dal re Gjosie, il Signôr mi à dit: “Âstu viodût ce ch’e à fat chê cjaviestre di Israel? E je lade sù par ogni spice di mont, sot di ogni arbul, e si è fate doprâ. 7 O pensavi: Dopo ch’e varà cumbinadis dutis chestis robis, e tornarà di me; ma no je tornade. E chê perfide di sô sûr, Gjude, e à viodût dut. 8 O ài ancje fat câs che, cun dut che jo o vevi parade vie chê cjaviestre di Israel par colpe dai siei masse adulteris e i vevi dade la cjarte dal divorzi, chê perfide di Gjude, sô sûr, no à vude nissune pôre, e e je lade a fâsi doprâ ancje jê. 9 E al è sucedût che, cu la sô muse rote tal fâsi doprâ, e à sporcjade la tiere, parcè che si è fate doprâ de piere e dal len. 10 Cun dut a chel, no je tornade di me, chê perfide di sô sûr Gjude, cun dut il so cûr, ma cul imbroi”. Sentence dal Signôr. 11 Podopo il Signôr mi à dit: “Chê cjaviestre di Israel e je plui juste di chê perfide di Gjude. 12 Va e berliur chestis robis de bande de tramontane”. Jo o ài dit:

“Torne dongje, cjaviestre di Israel, sentence dal Signôr,

no voltarai la mê muse di chê altre bande,

parcè che o ài boncûr, sentence dal Signôr

no ten music par simpri.

13 Dome ricognòs la tô inicuitât

parcè che tu ti sês rivoltade cuintri dal Signôr to Diu;

tu âs pelandonât cui forescj

sot di ogni arbul vert,

cence vê scoltade la mê vôs. Sentence dal Signôr.

Il Sion messianic: lis sûrs a tornaran

14 Tornait dongje, fîs straviâts – sentence dal Signôr –, parcè che jo o soi il vuestri paron e us cjaparai sù un par citât e doi par famee e us menarai in Sion. 15 Jo us darai pastôrs seont il gno cûr e us passonaran cun sience e cun sintiment. 16 E al sucedarà in chê volte, cuant che o sarês cressûts di numar e o varês frutulât inte tiere – sentence dal Signôr –, che no si disarà plui arcje dal pat dal Signôr, parcè che no vignarà plui intal cjâf, no si impensaran nancje plui, no si larà a cirîle e no si tornarà a fâle plui. 17 In chê volte a clamaran Gjerusalem sente dal Signôr. E li di jê si daran dongje ducj i forescj tal non dal Signôr in Gjerusalem e no laran plui daûr de ostinazion dal lôr cûr trist. 18 In chê volte la cjase di Gjude si darà dongje cu la cjase di Israel e a vignaran insieme de tiere de tramontane viers la tiere che ur ài dade di legjitime ai vuestris vons.

Invît a tornâ

19 Intant o pensavi:

Ce ch’o bramarès di metiti framieç dai fîs

e di dâti une tiere gjoldibil,

une legjitime sflandorose framieç di popui plens di glorie!

E intant o pensavi: Tu mi disaressis Pari gno

e no tu ti slontanaressis plui di me!

20 Invezit, come une femine perfide cul so amì

cussì o sês stâts perfits cun me, cjase di Israel!”.

Sentence dal Signôr!

21 Si sint une vôs sui çucs:

vaiudis, gemits dai fîs di Israel

parcè che a àn straviade la lôr strade

a àn dismenteât il Signôr, lôr Diu!

22 “Tornait dongje, fîs straviâts,

jo o medearai lis vuestris ribelions!”.

“Ve chi ch’o sin, o vignin di te

parcè che tu tu sês il Signôr, nestri Diu!

23 Propit! dome inlusion e je sui çucs,

tal davuei des monts!

Propit! tal Signôr, nestri Diu,

e je la salvece di Israel!

24 La vergogne e à glotude

la sostance dai nestris vons

ancjemò di cuant che o jerin fantats:

i lôr trops e lis lôr mandriis,

i lôr fîs e lis lôr fiis.

25 Distirìnsi te nestre vergogne,

che nus cuviergi il nestri disonôr,

parcè che cuintri dal Signôr, nestri Diu, o vin pecjât,

nô e i nestris vons,

di cuant che o jerin fantats fint in dì di vuê,

e no vin scoltât gran la vôs dal Signôr nestri Diu”.

Notis:

  • 3,1 - Si à lassât fûr une peraule redazionâl (“…disint”). Il câs de femine parade vie al è stabilît in Dt 24,1-4. Dome che culì la femine (Israel) e je lade cun altris oms cence jessi stade parade vie.
  • 3,6 - Gjude (ream meridionâl) al varès di cjalâ il spieli di Israel (ream setentrionâl) che, prime di colâ politicametri dal 721, al jere colât religjosamentri e moralmentri, tant cui santuaris sismatics di Dan e di Betel che cu la idolatrie cananee.
  • 3,14-18 - E je la prime sentence di stamp messianic: Gjude e Israel a tornaran dongje e a tornaran a jessi un sôl popul. E podarès jessi une zonte fate dopo dal 586.
  • 3,16 - L’arcje dal pat e à di jessi sparide dal 586, cu la distruzion de citât e dal templi.
  • 3,24 - La vergogne no je tant un sintiment morâl ma un mût di fevelâ di Baal, la divinitât cananee.
Cjapitui: