BIBIE IN LINIE

Cjapitul 4

CLAMADE DI GJEREMIE

SOT IL REAM DI GJOSIE

Introduzion storiche

4 1 Se tu tornis dongje, Israel, – sentence dal Signôr –

tu âs di tornâ chi di me

e se tu butis lis tôs porcariis lontan de mê presince

alore no tu scjamparâs altri.

2 E se tu zurarâs: Pe vite dal Signôr!

cun veretât, cun dretece e cun justizie,

midiant di te a saran benedîts i forescj

e midiant di te a gjoldaran.

3 Di fat cussì ur dîs il Signôr

ai oms di Gjude e di Gjerusalem:

Araitsi un cjamp

e no stait a semenâ framieç dai baraçs.

4 Circoncidêtsi pal Signôr

e tirait vie l’ultime piel de nature dal vuestri cûr

oms di Gjude, int di Gjerusalem,

par no ch’e sclopi la mê rabie come il fûc:

e brusarà e nol sarà chel che le distudarà,

par colpe de tristerie des vuestris oparis.

Alarmi! L’invasion e ven dal nord

5 Berlaitlu in Gjude,

fasêtlu sintî in Gjerusalem. Disêt:

Sunait la trombe inte tiere,

berlait ad alte vôs e disêt:

Daitsi dongje! Jentrìn

tes citâts rinfuarçadis!

6 Alçait il stendart de bande di Sion.

Lait a parâsi, no stait a pierdi timp,

parcè che une disgracie

o fasarai plombâ de tramontane

cun grande ruvine.

7 Un leon al è saltât fûr de sô tane

e un fruçadôr di popui si è metût in viaç;

al è saltât fûr de sô cjase

par butâ sotsore dute la tô tiere:

lis tôs citâts a saran fruçadis,

cence nissun dentri.

8 Par chel vistîtsi di sac

fasêt lament e ciulait,

parcè che la rabie infogade dal Signôr

no si è slontanade di nô.

9 E in chê dì al sucedarà

– sentence dal Signôr! –

che si pierdarà il cûr dal re e il cûr dai princips,

i predis a restaran scaturîts

e i profetis a saran svergognâts.

10 Jo o pensavi: Joi mo, Signôr Diu!

tu âs propit imbroiât

chest popul e Gjerusalem,

cuant che tu âs dit: O varês pâs,

biel che la spade e travanave il cûr!”.

Il judizi

11 In chê volte si disarà

a di chest popul e a Gjerusalem:

“Aiar infogât des grumbulis dal desert

al sofle cuintri de fie dal gno popul,

no par spurgâ ni par smondeâ il forment.

12 Aiar inmò plui fuart di chel al vignarà par ordin gno.

Cumò ancje jo o fasarai sentence

cuintri di lôr”.

13 Ve: come un nûl al ven sù

e come burlaç a son i siei cjars,

plui svelts che no lis acuilis i siei cjavai.

Puars mai nô, o sin fruçâts!

14 Smondee de tristerie il to cûr, Gjerusalem,

se tu vuelis jessi salvade!

Fin cuant tignarâstu dentri vie

i tiei pinsîrs plens di tristerie?

15 Za une vôs si sintile di Dan

e avîs di disgraciis des monts di Efraim.

16 Ricuardaitlu ai forescj,

fasêtlu sintî in Gjerusalem:

Cjalait, a rivin di une tiere lontane

e a alcin cuintri des citâts di Gjude la lôr vôs.

17 Come vuardeans dal cjamp

si metin torator di jê

parcè che si è rivoltade cuintri di me. Sentence dal Signôr!

18 La tô condote e lis tôs voris

a àn fatis capitâ dutis chestis robis.

Cheste tô tristerie e je propit mare:

ti rive fintremai al cûr.

19 Lis mês vissaris, lis mês vissaris!

Joi, lis parêts dal gno cûr!

Il gno cûr al sbalse dentri di me,

no pues tasê

parcè che o ài sintût jo sunôr di trombis,

berlis di vuere!

20 Si proviôt slambri sore slambri,

parcè che dute la tiere e je fiscade.

Tun marilamp a son fiscadis lis mês tendis,

tun batût di voli i miei campaments

21 Fin cuant varaio di viodi il stendart,

scoltaraio il sunôr de trombe?

22 “Il gno popul al è propit stupit,

no mi ricognossin!

A son fîs cence sintiment

e no capissin nuie.

Brâfs intal fâ il mâl

no son bogns di fâ once di ben”.

23 O ài cjalade la tiere, e vele dute sotsore e deserte;

il cîl, e nol veve plui la sô lûs.

24 O ài cjaladis lis monts, e velis ch’a trimavin,

e ducj i çucs a sbalsavin.

25 O ài cjalât: e ve che no ’nd jere nancje un om

e ducj i ucei dal cîl a jerin fuîts.

26 O ài cjalât: e ve un cjamp di chei bogns al jere un desert:

dutis lis sôs citâts sdrumadis de part dal Signôr,

par colpe de sô rabie infogade.

27 Il Signôr al dîs propit cussì:

“Dute la tiere e sarà fiscade,

ma no lu fasarai fin dapît!

28 Par chel la tiere e sarà in corot

e si scurissaran i cîi là sù adalt,

parcè che o ài fevelât, lu ài meditât

e no mi pintìs di chest e no mi tiri indaûr”.

29 Pal sunsûr dai cjavalîrs e dai arcîrs

ogni citât e je daûr a scjampâ.

A jentrin te boscae,

si rimpinin su pai crets;

ogni citât e je bandonade

e dentri no ’nd è plui nissun.

30 E tu, fiscade, ce fasarâstu?

Se ancje tu ti vistissis di scarlat,

se ancje tu ti furnissis di ornaments d’aur,

se ancje tu ti ingrandissis i vôi cul antimoni,

tu ti fasis biele par dibant.

I tiei amants ti sbelein,

a vuelin vê la tô vite.

31 Propit! O sint berli di parturient

plene di pôre come une femine primarole:

il berli de fie di Sion ch’e gem,

ch’e slungje lis sôs mans:

“Joi, puar mai me!

Mi sint a mancjâ la vite

denant dai sassins!”.

Notis:

  • 4,4 - Nol val nuie un segnâl di consacrazion intal cuarp se nol ven consacrât il cûr. O sin te linie dal vanzeli, ch’al comande di adorâ Diu “in spirt e veretât” (Zn 4,23-24), e di Pauli (Rm 2,25-29).
  • 4,7 - Il leon al jere un simbul dai popui dal nord (itits, assirians e babilonês) e di fat si cjatilu rafigurât tai lôr monuments.
  • 4,9 - I sorestants a saran tant vuarps che nancje no si inacuarzaran di ce ch’al sta sucedint, convints che Diu nol vedi vût viodût il lôr tradiment tai confronts dal popul.
  • 4,15 - Dan e Efraim: nons di dôs tribûs di Israel a nord di Gjerusalem. Il nemì al è duncje za a confin cun Gjude.
  • 4,19 - Il profete al vîf inte sô persone dute la tragjedie de sô citât. E di fat al à un grant savoltament fisic e morâl.
  • 4,27 - Fra une menace e chê altre, Diu al vûl sigurâ che un rest si salvarà. Dutrine tipiche dai profetis.
  • 4,31 - No je la prime volte che il dolôr di un popul al è viodût tant che lis dois di une parturient.
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi