BIBIE IN LINIE

Cjapitul 1

LA CONCUISTE DE TIERE IMPROMETUDE

Preparatîfs pe concuiste

1 1 Dopo muart Mosè, servidôr dal Signôr, il Signôr i fevelà a Gjosuè, fi di Nun, man gjestre di Mosè, e i disè: 2 “Mosè, il gno servidôr, al è muart; cumò fâsiti fuart! Passe di là dal Gjordan, tu e dute cheste int, par lâ te tiere che jo ur doi a lôr, ai israelits. 3 Dut ce che vualtris o balinarês, jo us al doi, daûr che i vevi imprometût a Mosè. 4 Dal desert e dal Liban fint al grant flum, l’Eufrât (ven a stâi la tiere dai itits), e fintremai al mâr Grant, de bande dal amont, chel al sarà il vuestri toc. 5 Par ducj i dîs de tô vite, nissun nol rivarà a tignîti teste: jo o sarai cun te come che o ài stât cun Mosè; no ti bandonarai gran e nancje no ti lassarai dibessôl.

6 Tu âs di jessi fuart e di tignî dûr, parcè che ti tocjarà a ti di meti chest popul in paronance de tiere che o ài zurât ai siei vons di dâure. 7 Dome che tu âs di jessi fuart e di tignî dûr fin dapît par viodi che dut al ledi indenant seont la leç che il gno servidôr Mosè ti à dade. No tu âs di scantinâ ni a drete ni a çampe se tu âs voe di rivâ in puart. 8 Il libri di cheste leç tu âs di vêlu simpri su la tô bocje: tu âs di rumiâle dì e gnot par viodi che dut al vegni fat daûr ce che al è scrit. Dome cussì tu varâs furtune e tu rivarâs insomp tal to intent. 9 No ti àio ordenât: Viôt di jessi fuart e di tignî dûr? No sta vê nissune teme ni pôre di sorte, parcè che il Signôr, il to Diu, al è cun te in ducj i tiei pas”.

Colaborazion fra lis tribûs de Transgjordanie

10 Alore Gjosuè ur dè chest ordin ai scrituriscj dal popul: 11 “Lait pal campament e dait chest ordin al popul: Parecjait la mangjative, parcè che di chi a trê dîs o passarês di là dal Gjordan par lâ a cjapâ la tiere che il Signôr vuestri Diu us dà la paronance”.

12 Po ai rubenits, ai gadits e a miege tribù di Manasse, Gjosuè ur fevelà cussì: 13 “Visaitsi di ce che us à ordenât Mosè, servidôr dal Signôr: il Signôr vuestri Diu, par fâus tirâ il flât, us dà cheste tiere culì. 14 Lis vuestris feminis, i vuestris canais e lis vuestris mandriis a podaran restâ te tiere che Mosè us à distinade di là dal Gjordan. Vualtris però, int di vuere, si metarês biel armâts in teste dai vuestris fradis e ur darês une man 15 fintremai che il Signôr nol lasse polsâ ancje i vuestris fradis compagn di vualtris e che ancje lôr no cjapin paronance de tiere che il Signôr vuestri Diu ur dà. Alore o podarês tornâ te vuestre tiere e paronâle, chê che us à distinade Mosè, servidôr dal Signôr, di là dal Gjordan, de bande dal amont”. 16 I rispuinderin a Gjosuè: “Dut ce che tu nus âs ordenât lu fasarìn e o larìn pardut là che tu nus mandarâs. 17 Come che i vin ubidît in dut a Mosè, cussì ti ubidissarìn te. Cîr dome di preâ il Signôr, to Diu, che al resti cun te come che al à vût stât cun Mosè! 18 Chel che si metarà cuintri di te e chel che nol larà daûr dai tiei ordins, nol impuarte ce che tu comandis, chel le à finide. Tu viôt dome di jessi fuart e di tignî dûr!”.

Notis:

  • 1,1 - Chest libri si presente come la continuazion dal Dt. E di fat, tal contâ cemût che il popul dal Signôr al è jentrât e si è sistemât te tiere de promesse, o cjatìn il stes implant di ideis e di stîl dal Dt.
  • 1,4 - A son i confins ideâi de tiere de promesse, plui grancj di chel che a saran te spartizion (cc. 13-19).
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi