BIBIE IN LINIE

Cjapitul 3

I ministris de glesie: il vescul

3 1 Ce che us dîs al merte crodût: se un al smicje a deventâ vescul, al smicje a un lavôr grant. 2 Di fat il vescul al scuen jessi une vore a puest, sposât cuntune sole femine, misurât, prudent, dignitôs, ospitâl, bon di insegnâ, 3 no cjapât tal vin, no prepotent ma bon di cûr, no barufant, no tacât tai bêçs; 4 al à di savê governâ ben la sô famee e tignî i fîs sotoponûts cun dut il rispiet. 5 Parcè che se un nol è bon di governâ la sô famee, cemût podaraial proviodi a la Glesie di Diu? 6 Nol à di jessi però un a pene batiât, par no che si monti il cjâf e al coli te stesse condane che i è tocjade al diaul. 7 In plui al à di vê une buine testemoneance di chei di fûr, par no ch’al pierdi la reputazion e al plombi tai laçs dal diaul.

8 Te stesse maniere ancje i diacuns a àn di vê dignitât, no àn di vê dôs peraulis, no àn di cjapâsi masse tal bevi e no àn di vê gole dai bêçs vuadagnâts malamentri; 9 in plui a àn di tignî cont il misteri de fede intune cussience nete. 10 Ancje lôr a àn di jessi provâts prime e dome dopo, s’a son une vore a puest, a puedin ancje esercitâ il lôr ministeri. 11 Te stesse maniere ancje lis feminis a àn di vê dignitât, no àn di jessi peteçonis, ma misuradis e fedelis in dut. 12 I diacuns a àn di vê une femine sole, a àn di savê indreçâ ben i lôr fîs e lis lôr cjasis. 13 Di fat chei che a varan fat un bon servizi, si cuistaran un grât di onôr e une grande sigurece te fede in Crist Gjesù.

La glesie e il misteri de religjon

14 Seben che o speri di vignî li di te il plui in curt pussibil, ti scrîf chestis robis 15 par che, s’o ves di intardâmi, tu sepis cemût che tu âs di compuartâti te cjase di Diu, ch’e je la Glesie dal Diu vîf, colone e fonde de veretât. 16 Di fat cence ombre di dubit, il misteri de religjon al è grant:

Chel che si è palesât inte cjar,

al è stât justificât tal Spirt,

ur à comparît ai agnui,

al è stât predicjât ai paians,

al è stât crodût intal mont,

al è stât puartât sù in glorie.

Notis:

  • 3,2 - Si trate dai sorestants de glesie, no di ducj i sorestants.
  • 3,7 - Predis e vescui a àn di jessi oms ch’a mertin rispiet. Dome cussì si pò fidâsi di lôr.
  • 3,16 - Al à dut l’implant di une cjante che i cristians a fasevin tes lôr sembleis.
Cjapitui: