BIBIE IN LINIE

Cjapitul 4

Cuintri dai fals dotôrs

4 1 Il Spirt però al dîs clâr che tai ultins timps un pôcs di lôr a bandonaran la fede, lant daûr di spirts ingjanadôrs e di dutrinis diabolichis, 2 imbroiâts de falsetât di int ch’e semene dome bausie, che e à la cussience come marcade cuntun fiêr sbrovent. 3 Int che e improibìs di maridâsi e e comande di no mangjâ certis robis, che invezit Diu lis à creadis par ch’a fossin dopradis cuntun cûr plen di agrât dai fedêi e di chei ch’a àn cognossude la veretât. 4 Di fat dut ce che Diu al à creât al è bon e nol è nuie ch’al merti spreseât, cuant che si lu dopre cun agrât, 5 dal moment che al ven santificât de peraule di Diu e de preiere.

6 Se tu proponarâs ai fradis chestis robis, tu sarâs propit un bon servidôr di Crist Gjesù, nudrît come che tu sês de fede e de buine dutrine che tu âs imparade cun passion. 7 Bute vie però lis sflocjis che no àn nissun dafâ cu la religjon, dute robe di vecjutis.

8 Aleniti invezit te religjon, parcè che la gjinastiche dal cuarp e servìs a pôc, biel che la religjon e servìs a dut, vint la promesse de vite di ca jù e di chê a vignî. 9 Ce che ti ài dit al merte crodût e acetât in dut. 10 Par chel nô o sudìn e o combatìn, parcè che o vin metude la nestre sperance tal Diu vîf, ch’al è il salvadôr di ducj i oms, tacant dai fedêi. 11 Chest tu âs di berlâlu a fuart e di insegnâlu.

L’esempli personâl

12 Nissun nol à di spreseâti pal fat che tu sês zovin. Anzit presentiti ai tiei fedêi come spieli te peraule, te condote, tal amôr, te fede, te castitât. 13 Fin che no vignarai impegniti tal fâ lis leturis, tal racomandâ, tal insegnâ. 14 No sta trascurâ il don ch’al è in te e che ti è stât dât midiant de profezie compagnade de imposizion des mans fate dai predis. 15 Ten cont di chestis robis, stâur simpri sot, par che ducj a puedin viodi che tu vâs indenant. 16 Ten cont ancje di te e dal to insegnament; ten dûr in chestis robis parcè che, fasint cussì, tu ti salvarâs te e chei che ti scoltin.

Notis:

  • 4,1 - Al trate di chei che no volevin nancje savênt dal matrimoni par vie che il matrimoni al servive a tignî lis animis inte preson dal cuarp midiant dai fîs; di chei che no volevin che si mangjàs certis robis e di chei che le batevin cu la leç di Mosè.
  • 4,9 - La fede e je sigure parcè che si fonde suntun Diu - persone che si pò fidâsi e no suntun speriment di sience.
Cjapitui: