BIBIE IN LINIE

Tessalonices 1

Introduzion

Cjapitul 1

Direzion

1 1 Pauli, Silvan e Timoteu a la Glesie de int di Tessaloniche, in Diu Pari e tal Signôr Gjesù Crist: gracie a vualtris e pâs!

Sielte e clamade dai Tessalonicês

2 O ringraciìn simpri Diu par ducj vualtris, ricuardantjus tes nestris preieris, 3 vint presint di un continui denant di Diu e nestri Pari la operositât de vuestre fede, il sfadiâ dal vuestri amôr, la fermece de vuestre sperance tal Signôr nestri Gjesù Crist. 4 O cognossìn, fradis benvolûts di Diu, la vuestre clamade, 5 parcè che il nestri vanzeli no us è stât predicjât dome a peraulis ma ancje cun fuarce, cun efusion dal Spirtu Sant e cun plene convinzion. Di fat o savês cemût che si sin compuartâts framieç di vualtris pal vuestri ben.

6 E vualtris o vês copiât di nô e dal Signôr, acetant la peraule framieç di tantis tribulazions ma cu la gjonde dal Spirtu Sant, 7 che di fat o sês deventâts un spieli par ducj i fedêi de Macedonie e de Acaie. 8 Midiant di vualtris, di fat, la peraule dal Signôr e à rimbombât no dome in Macedonie e in Acaie ma la innomine de vuestre fede in Diu si è slargjade pardut, di mût che nol covente che nô int fevelìn. 9 Di fat e je la int stesse ch’e fevele dal acet che nus vês fat e di cemût che dai idui si sês convertîts a Diu par servî il Diu vîf e vêr 10 e par spietâ dai cîi so Fi ch’al è resussitât dai muarts, Gjesù, che nus libere dal svindic ch’al sta par rivâ.

Notis:

  • 1,1 - Silvan al è il non romanizât di Sile.
  • 1,3 - La fede, la sperance e l’amôr a son i trê segnâi carateristics dal cristian.
  • 1,4 - La conversion a Crist e je une sielte de part di Diu, no dal om.
  • 1,5 - “cun efusion dal Spirtu Sant” al vûl dî cuntun slac di dons di Diu.
  • 1,10 - Cuant ch’al tornarà a fâ sentence dal mont.
Cjapitui:

Chest sît al dopre dai cookie, continuant a navigâ tu acetis di doprâju. Plui informazions.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi